5:00 28/7/2024
  Saito, Yutaka
  Kubo, Yuta
Ganador