Liga Bangsa-Bangsa UEFA - Juara
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 1 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 2 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 3 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 4 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 1 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 2 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 3 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 4 - Winner
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 1 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 2 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 3 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League A Group 4 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 1 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 2 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 3 - To Finish Bottom
UEFA Nations League 2024/25 - League B Group 4 - To Finish Bottom