18:15 13/6/2024
  St. Louis Cardinals
  Pittsburgh Pirates
1st
0 0
2nd
0 0
3rd
2 0
4th
1 0
5th
0 3
6th
1 0
7th
0 0
8th
0 0
9th
0 0
4
3
⭐ Khoản thanh toán của lượt thứ 9: được trả tiền nếu đội của bạn dẫn trước khi bắt đầu lượt thứ 9 nhưng lại thua! Áp dụng T&C.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.