11:00 18/4/2024
  Catalyst
  Havoc
1st
13 5
2nd
14 16
3rd
13 10
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.