10:05 18/4/2024
  ENTERPRISE
  Nexus Gaming
1st
1 13
2nd
13 6
3rd
13 5
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.