Chung cuộc Đặc biệt phổ biến
Chính Trị
Cuộc Bầu Cử Tổng Tống - Đảnh dành chiến thắng
1
UK Politics - General Election - Most Seats
1
UK Politics - Prime Minister After Election
1
Các Môn Thể Thao
1

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Đặc biệt

Chính Trị
7
Các Môn Thể Thao
1