9:00 15/4/2024
  Day, Ryan
  Astley, John
1st
69 35
2nd
67 8
3rd
126 0
4th
82 22
5th
8 107
6th
12 86
7th
64 66
8th
56 62
9th
109 11
10th
119 5
11th
33 70
12th
74 21
13th
50 8
14th
57 56
15th
0 91
16th
107 16
10
6
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.