9:00 15/4/2024
  Gilbert, David
  Lilley, David
1st
56 39
2nd
41 58
3rd
80 1
4th
122 8
5th
93 35
6th
66 51
7th
63 20
8th
0 89
9th
133 0
10th
56 76
11th
37 98
12th
120 3
13th
73 0
14th
66 0
10
4
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.