9:00 15/4/2024
  Robertson, Neil
  Surety, Zak
1st
72 49
2nd
66 62
3rd
137 0
4th
75 7
5th
113 4
6th
76 1
7th
4 70
8th
134 0
9th
56 74
10th
90 21
11th
66 46
12th
139 0
10
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.