10:00 16/4/2024
  Williams, Robbie
  Wakelin, Chris
1st
63 13
2nd
65 64
3rd
35 69
4th
98 27
5th
27 66
6th
13 98
7th
18 58
8th
67 23
9th
65 22
10th
75 64
11th
0 84
12th
29 60
13th
8 69
14th
73 0
15th
78 50
16th
41 67
17th
59 72
18th
65 26
19th
80 28
10
9
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.