12:00 18/4/2024
  Stach, Jiri
  Strelec, Adam
1st
11 3
2nd
6 11
3rd
7 11
4th
11 5
5th
11 7
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.