12:00 18/4/2024
  Krejci, Ales
  Limbursky, Radek
1st
11 8
2nd
6 11
3rd
4 11
4th
12 10
5th
11 7
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.