18:30 19/6/2024
  Niezgoda, Rostislav
  Kowal, Rene
1st
12 10
2nd
11 4
3rd
11 7
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.