CPBL
16 tháng 6, 2024
Trực tiếp
9th inning top
2-11
Chinatrust Brothers - Uni-President Lions
Người chiến thắng
Trực tiếp
3rd inning bottom
3-0
Wei Chuan Dragons - Rakuten Monkeys
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Trực tiếp
5th inning top
2-7
Fubon Guardians - TSG Hawks
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)