Cộng Hòa Séc
Indonesia
Romani
Slovakia
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất