Phổ biến Bi Da
Giao hữu quốc tê
Giải vô địch thế giới
Trực tiếp
Đang xử lý
8-5
Saengkham, Noppon - Hicks, Andy
Người chiến thắng
Trực tiếp
Tạm dừng
8-5
Junxu, Pang - Brown, Oliver
Người chiến thắng
Trực tiếp
Ngưng trận đấu
7-2
Robertson, Neil - Surety, Zak
Người chiến thắng
Trực tiếp
Ngưng trận đấu
5-4
Jiahui, SI - Mertens, Ben
Đội thắng
Trực tiếp
Ngưng trận đấu
7-2
Gilbert, David - Lilley, David
Người chiến thắng
Trực tiếp
Ngưng trận đấu
5-4
Day, Ryan - Astley, John
Đội thắng

Th 3, 16 thg 4 10:00

Maguire, Stephen - Sijun, Yuan
Đội thắng

Th 3, 16 thg 4 10:00

Lisowski, Jack - Stevens, Matthew
Đội thắng

Th 3, 16 thg 4 10:00

Williams, Robbie - Wakelin, Chris
Đội thắng

Th 3, 16 thg 4 10:00

Walden, Ricky - Davis, Mark
Đội thắng

Tất cả Bi Da

Giao hữu quốc tê
14