Sự Kiện Trực Tuyến
Giao hữu quốc tê / Giải quốc gia, Nữ
Trực tiếp
Ván thứ 4
4-71-2
Thái Lan - Canada
Tổng điểm